ಹೀಗೂ ಉಂಟು

ತಲೆಗೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಕಣ್‌ಗೆರೆಡು ಸ್ಕ್ರೀನು 
ಕುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಮಣೆ 
ಕೈಗೊಂದು ಇಲಿಮರಿ 
ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು 
ದಿನ ಮುಗಿದು 
ಬೆಳಗಾಗುವುದು 
- ಐ.ಟಿ ಮಂದಿಗೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ