ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯನೆನಪುಗಳ ನೆನೆನೆನೆದು ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆಕಳೆದು ಹೋಗುತಲಿಹಳುತನ್ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯಆ ದಡವ  ಸೇರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳುಈ ಸಂಜೆಗತ್ತಲಲಿ ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯಹತ್ತಾರು ಮಾತುಕತೆ ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹುದುತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಹಾರುವದೋ, ಇಲ್ಲ..ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನು?ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ...
ನವಿಲು

ನವಿಲು

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆಕಾಣಲು ನಿನ್ನಹಾತೊರೆದಿರುವೆಜಳ ಜಳ ಸುರಿಯುತಜಿನುಗುವ ಮಳೆಯಲಿಕುಣಿಯುತ ಬರುವೆಸುಂದರ ಚಲುವೆಮಳೆಯಲಿ ನಲಿವುದಕುಣಿಯುವ ನೀನುಕುಣಿವುದ ಕಲಿಸಿದೆಕಾಣೆನೆ ನಾನು!ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿಎಲ್ಲರ ಮನದಿಚಿಟ್ಟೆಯ ಬಿಟ್ಟೆಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾರಗಳಾಯ್ತುಹೊಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ನೀನು?ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನಇರಲಾರೆನು...