ನೀ ನಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ?

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ತಿಳಿನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕಲರವವ ಕೇಳಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಅಲುಗದ ನನ್ನ
ತಟ್ಟಿ ತೂಗಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ನಗದೇ ಇದ್ದ
ನನ್ನೂ ನಗಿಸಿದೆ

ಆ ತುಂಟ ನಗು
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು
ತೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..
- ನೀ ನಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ?

ಚಿತ್ರ:- ಪವಿತ್ರ ಎಚ್ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ