ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸುತ್ತಿ ಹೆಣೆದುಅಭೇದ್ಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗೆಯಸೂರು ಕಟ್ಟುತಿಹುದು ಜೇಡಬದುಕ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಹುದಿದನುಸುಲಭದ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲವಿದುಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಳಿಗೆ, ಹುಷಾರುಒಳ ಹೊಕ್ಕಿಯೆ ಇದಲಿ.....

ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ

ನಾ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೀನಿ ಅಂದ್ರೆ….ಪಾವು, ಚಟಾಕು, ಸೇರು, ಕೆ.ಜಿ ಹೀಗೆಎಷ್ಟೇ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮುಗ್ಯಾಂಗಿಲ್ಲ…ಮಿ.ಲಿ, ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೀ. ಕಿ.ಮೀ.. ಅಂದ್ರೂದಾರಿ ಸವೆಯಾಂಗಿಲ್ಲ..ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಅಳೆಯಾಕ್ ಬರಾಂಗಿಲ್ಲ..ಏನಿದ್ರೂ ಕೆ.ಬಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಜಿ.ಬಿ, ಟಿ.ಬಿ , ಪಿ.ಬಿ… ಕೊನೆಗೆ Zಬಿ...