ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ,
ಹೀರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ
ಕಂಡಿತ್ತು ಆ ನಗುಮುಖ
ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿ,
ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೊಂದು
ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು,
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾಫಿ
ಹೀರಿ ಮುಗಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು
ಕಿಸೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಜೊತೆಗೆ
ಆಫೀಸಿಗೆ ತಡವಾಗಿತ್ತು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ