ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್, 2012 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ವೈರಸ್: ಲಿನಕ್ಸ್‌ಗೂ ಇದೆಯೆ ತೊಂದರೆ?

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಐ.‌ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೭, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ೨

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೧, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಉಬುಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ೧

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು - ಮ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೫, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಉಬುಂಟು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ಗಳು

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೪, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ

ಟೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಥಟ್ ಉತ್ತರ

ಇಮೇಜ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೩, ೨೦೧೨ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ