ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು – ನಾಟಕದ ತುಣುಕುಗಳು

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು – ನಾಟಕದ ತುಣುಕುಗಳು

Malegalalli Madhumagalu, a set on Flickr.ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲು...