ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮೇ, 2013 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು - ನಾಟಕದ ತುಣುಕುಗಳು

ಇಮೇಜ್
Malegalalli Madhumagalu , a set on Flickr. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.