ಏರ್ಪೋರ್ಟ್

ನಡುರಾತ್ರಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ನಾಚಿಸುವಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಕುಕತ್ತಲೆಯನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನೂಕಳೆದವರ, ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ತವರಿದುಗಜಿಬಿಜಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಗೊಣಗುವ ಗೂಡಿದುಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೇಸ್ತು ಬಿದ್ದವಗೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವಗೆ,ಕೊಕ್ಕರಿಸಿ ಕೂರಬಲ್ಲವಗೆ, ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುವ ಕನಸು ಕಂಡವಗೆ ತಂಗುದಾಣವಿದುಅದೋ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ,ಇದು...

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ‍

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ‍ನ‍ಗರವಿಡೀ ಹರಡಿಹವು‍ಮತಭೇದವಿಲ್ಲ ಜೋಕೆ,ಎಚ್ಚರ-ತಪ್ಪಿದಿರೋ ‍ಬಿದ್ದೀರಿ – ಆ ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿದಸರೆಯ ಆನೆಗಳು ಅಲುಗಿದರೂ‍ಸಹಿಸಬಹುದೇನೋ‍ಇಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ‍‌ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ‍… ನರಕದ...

ಭಾಷೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು

ಮಾತನಾಡಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನುತನ್ನದೇ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ, ಉಸುರುವಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅನುಭವಿಸುವಭಾಷೆ – ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು‍ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಕುಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಎತ್ತರದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿತಲುಪಿ – ಅದನ್ನೆದಿರಿಸಲು ಉತ್ತರವಾಗಬಲ್ಲದುಭಾಷೆ – ಆ...