ಕೃತಿ‍ಚೌರ್ಯದ ಭಯ

ಕೃತಿ‍ಚೌರ್ಯದ ಭಯ ಅಂದು ಇರಲಿಲ್ಲಗತಕಾಲವ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ‍ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ…ಡಿಜಿಟಲ್‍ ‌ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡದೆ‍ಹೆದರುವರಲ್ಲ…‍ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅಂದಿನ ‍ತಾಳೆಗರಿ,‍ಶಾಸನಗಳಿ‍ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ – ಪ್ರತಿ...

‍ವಾಕಿಂಗ್

ಓ‍ಮಿಷ: ಅಪ್ಪಾ, ವಾಕಿಂಗ್…‍ನಾನು: ಸರಿ, ನೆಡೆಯಮ್ಮ…‍ಓ‍ಮಿಷ: ಸರಿ, ನನ್ನ ಎತ್ಕೋ…‍ನಾನು: ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ?‍ಓ‍ಮಿಷ: ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೇ.....

ತಾಸು.. ದಯೆ

ದಿ‍ನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕೇ‍ ತಾಸು‍ತುಸು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ,‍ಕಾಫಿ ‍(ಟೀ), ಬೂಸ್ಟು, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು‍ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ‍ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು‍ದಿನದೂಗಿಸುವ ತಳಮಳದ ಮಧ್ಯೆ‍ಕೆಲಸ – ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು‍‍ಓ‍ಮಿಷ: ಅಪ್ಪಾ, ಕೆಲಸಕ್ಕೋದ್ರೆ ಕಾಸು...