‍ವಾಕಿಂಗ್

ಓ‍ಮಿಷ: ಅಪ್ಪಾ, ವಾಕಿಂಗ್...
‍ನಾನು: ಸರಿ, ನೆಡೆಯಮ್ಮ...
‍ಓ‍ಮಿಷ: ಸರಿ, ನನ್ನ ಎತ್ಕೋ...
‍ನಾನು: ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ?
‍ಓ‍ಮಿಷ: ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೇ.. ಎತ್ಕೋ

ಉ‍ಷಪ್ಪಾ..‍.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ