ಅದೃಶ್ಯನಾಗಬೇಕು

ಅದೃಶ್ಯನಾಗಬೇಕು
ಅನಾಮಿಕನಾಗಬೇಕು
ಅಮೂರ್ತನಾಗಬೇಕು
ಅನಂತನಾಗಬೇಕು
....
ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ