ಬರಹದಲ್ಲಿ ZWJ, ZWNJ ಬಳಕೆ

ಬರಹದಲ್ಲಿZWJ, ZWNJ characters:^ = ZWJ (zero width joiner)^^ = ZWNJ (zero width non joiner)In Baraha Kannada phonetic keyboard, ZWJ is used in only one case. Normally, if ‘r’ comes in the beginning of a consonant conjunct, it forms the Arkavottu(ð). But, if...

‍zwj, zwnj – ನುಡಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಕೆಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

‍zwj, zwnj – ನುಡಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಕೆಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:- ( ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ)ಕ = kಕಾ = k + Shift A / k+aರ್ನ = r + f + nರ್ನಾ = r + f + n + shift A / r + f+ n + aರ‍್ಯ = r + shift F + yರ‍್ಯಾ = r + shift F + y + shift A / r + shift F...