ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ

ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಹೇಳಿ
‍ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳದೆಯೋ
‍ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ
ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ
‍ಕೆಲವನ್ನು  ನೋಡಿಯೂ
ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡದೆಯೂ
‍ರೋದಿಸಬಹುದು...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ