ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾರ್ಚ್, 2020 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕವಿತೆಯೂ - ಯೋಚನೆಯೂ

ಕವಿತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ ‍ಯೋಚನೆ ತಾ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ...