ಬಿಕ್ಕುವಿನ ಕೈಯ ಚೀಲ

ಬಿಕ್ಕುವಿನ ಕೈಯ ಚೀಲ

‍ಆ ಬಿಕ್ಕುವಿನ ಕೈಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ‍‍‍ನಾಳೆಯ‍ ಬರವಸೆಯೋ ‍ಇಂದು ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಸುಖವೋ‍ಆ ಕಣ್ಣಿನ‍ ಅಂಚಿನ ಜಳಪು‍ಯೋಚಿ‍ಸಿದಷ್ಟೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಲ್ಲಿ‍ಅರಿಯ‍ಬಹುದೋ...

ಇದು‍ ಜಗದ ನಿಯಮ

ಜಗವೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧಮನಸ್ಸೂ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಏ‍ನೂ ಹೇಳದೆ‍ಎನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ‍ನಿಶ‍ಬ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೇ‍ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕಿನ್ನಿಸುತ್ತದೆ…‍‍ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೂ‍ಗಂಟಲು ಕ‌ಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ‍ ಅಲ್ಲವೇ?…‍‍ನನ್ನ...