ಆಡಿಬಲ್ – ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಆಡಿಬಲ್ – ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಅಮೇಜಾನ್‌ ಆಡಿಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡು, ನಂತರ ಅದರ ಆಡಿಯೋ ಆವೃತ್ತಿ‍ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. ‍ಭಾರತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗ‍ಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ – ಆದರೆ...