ಆಡಿಬಲ್ - ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಅಮೇಜಾನ್‌ ಆಡಿಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡು, ನಂತರ ಅದರ ಆಡಿಯೋ ಆವೃತ್ತಿ‍ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. ‍ಭಾರತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗ‍ಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ - ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ. ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಳೆಯ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ‌ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ‍ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊರತಂದಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಏಕೆ? #Kannada #AudioBooks




ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ