ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

Songs for Siva: Vacanas of Akka Mahadevi

ಇಮೇಜ್
  Songs for Siva: Vacanas of Akka Mahadevi   - Vinaya Chaitanya ಅವರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಕೃತಿ . ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀ‍ಷ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ . ‍ ಹಾರ್ಪರ್ ಕಾ‍ಲಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ .   #akkamahadevi #vachana #english   ‍ '[Vinaya Chaitanya shows] an acute awareness of textual issues that never bothered earlier translators.' - From the foreword by H.S. Shivaprakash ಹಾರ್ಡ್‌ಬೌಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿ : https://amzn.to/3kc5xlZ ಕಿಂಡಲ್ ಆವೃತ್ತಿ : https://amzn.to/3k9HF2a