ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವಲ್ಲಿ

ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಪಾಟು ಸೇರಿವೆಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೈದಡವಿದ್ದೇನೆಮುನ್ನುಡಿ, ಹಿನ್ನುಡಿ, ಮಧ್ಯದ ಇನ್ಯಾವುದೋಪುಟದ ನೆನಪ ಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಲ್ಲ…ಆಡಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆನನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂನನ್ನ ತಲೆಬಿಸಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜಾದರೂ...

ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ

ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆನೀ ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ದೂರ ಇದ್ದಾಗನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತವೆನನಸೋ ಕನಸೂ ಕೊನೆಗೆನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಸಾಥ್...