ಜ್ವರದ ನೆರಳು

ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನಡುವೆತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತು ಜ್ವರಮುಖದ ಮುಂದಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕರಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸುರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕುಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದುರಿತ್ತುಈ ಜ್ವರದ ನೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ...
ಬಿಸಿಲು

ಬಿಸಿಲು

ಅಪರಾನ್ಹವೇನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಬಿಸಿಯ ಜಳಪಿನ ಜೊತೆಸುಡುವ ತಾಪವ ಕಾಣಲುಸುಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಧರೆಯು ಕಾಣದೆ?ಹಸಿರ ಕಡಿದೂ ಕಡಿದೂಮರುಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ,ನಾವೇ ನಿಂತು ಹೇಳುವೆವು’ಭೂಮಿ ಮರುಭೂಮಿಯಾಯ್ತಲ್ವೇ?’ಕಾಡಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟುಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕರತೆಯ ತೋರಲುಸೀಸೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿಲುಗಡೆನಿಂತು ನೋಡೀಗ ಸೊರಗಿದ...