ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾಡುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಉಲಿಯುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ತೇಲುತಿರುಬಾನ ಚುಕ್ಕಿಯಂತೆ ನೀನುಎಂದಿಗೂ ಮಿನುಗುತಿರು..ರಶ್ಮಿ ಪೈ ಗೆ – ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .....