ಅಭ್ಯಂಜನ ತೈಲದಬ್ಯಂಜನ

ಅಭ್ಯಂಜನ ತೈಲದಬ್ಯಂಜನಹೊಸ ವರುಷದ ಹೊಸ ದಿನದಲಿಜಿಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಜಿಡ್ದ ತೆಗೆಯುವಜಿದ್ದಿನಾಟದ ಅಭ್ಯಂಜನಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಭ್ಯಂಜನದ ಆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು — ಎದ್ದೊಡನೆ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ,ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿನೀರ ಕೊಡದಿಂದತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭನೆನೆದು ಓಡಿದ್ದುತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಂಡ...