ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯ ಚೂರುಚುರು ಚುರು ಉದರಕೆ ತಂಪನೆ ನೀರುಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಹಪ್ಪಳ, ತುಪ್ಪ, ಪಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಗಟಗಟ ಕುಡಿಯೆಕಂಡಿತು ನಾಲಗೆ ಅಮ್ಮನ...