ಹೀಗೂ ಉಂಟು

ತಲೆಗೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣ್‌ಗೆರೆಡು ಸ್ಕ್ರೀನು ಕುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕೈಗೊಂದು ಇಲಿಮರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ದಿನ ಮುಗಿದು ಬೆಳಗಾಗುವುದು – ಐ.ಟಿ...