ಅಪ್ಪುಗೆ

ಅಪ್ಪುಗೆ

ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದತನ್ನ ದೇಹದ ಬಿಸಿಚಳಿಗಳ ಬದಿಗಿಟ್ಟುಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆಅಂಜದೆ ಅಂಬೆಗಾಲಲಿ ನಡೆವೆ ಮಗುಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಗೆಳೆಯರೊಡನಾಡಿಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಜಗವ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ  ಮಕ್ಕಳುಬೆಳೆದಂತೆ ಮನಕದ್ದ ಇನಿಯ ಇನಿಯಳಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ...