ಮುನಿದ ಮನ

ಮುನಿದ ಮನವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೆಯಾ?ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನ ನೋಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ..ಈಗ ಹೇಳುವ ಕಾರಣವ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ್ಲ..ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೆಯಾ?….ಸಮಯದ ಪರಧಿಯ ದಾಟಿ ನೆಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ…ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ತ್ರಿಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ...

ಟೈಪೋ (Typo)

ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ,ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಒಲವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸುನಡುವೆ ಜಾರಿತ್ತು ಟೈಪೋ…ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ಲೀಷುಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದನುಕಷ್ಟ ಪಡದೇ ಟೈಪಿಸುವ,ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು…ಅಚ್ಚು ಒತ್ತಿದ್ದೊಂದು,ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದಿನ್ನೊಂದುಮೀರಿತ್ತು ಕಾಲ, ಅದನುಸರಿಪಡಿಸುವುದರ...