ವಸಂತದ ಮೇಘವರ್ಷ

ವಸಂತದ ಮೇಘವರ್ಷ

ಜೀವತಳೆದು ಮೊಗ್ಗಾಗಿ,ಹೂವಾಗಿ, ಕಾಯಾಗಿಹಣ್ಣಾಗಿ, ಇತರರಿಗೆಸವಿಯ ಜೇನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಲುಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲಿಬಿಸುಸುಯ್ದ ಜೀವಕೆತಂಪನೆರೆವ ವಸಂತದಮೇಘವರ್ಷ ನೀನಾದೆಗೆಳತಿ…ನನ್ನ ಕಂಗಳಂಗಳದಲಿಆನಂದಭಾಷ್ಪದ ಎರೆಡುಹನಿಗಳ ಜೊತೆ, ನನ್ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು..ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮರಳರಾಶಿಯ ನಡುವೆಸುರಿದ ಎರಡು ಹನಿಗಳಂತೆಆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದಕೆಲ...