ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ

ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ,ಹೀರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂದೆಕಂಡಿತ್ತು ಆ ನಗುಮುಖದೊಡ್ಡದಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿ,ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೊಂದುಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು,ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾಫಿ ಹೀರಿ ಮುಗಿಸಿಯಾಗಿತ್ತುಕಿಸೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಜೊತೆಗೆಆಫೀಸಿಗೆ...