ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿತ್ತುಒಳಗಿನ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ನನ್ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಮುಖವಿಟ್ಟಾಗ ರಾಚಿದತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತುವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸುಗಳಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಟದಲ್ಲಿತಂಗಾಳಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು– ನನ್ನ...