ಉಡುಗೊರೆ

ಉಡುಗೊರೆ

ಚೆಂದದ ಉಡುಗೊರೆಯ ತಂದು”ಇದು ನಿನಗಾಗಿನಾ ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದದ್ದು..ಚೆಂದಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?”ನೀ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ?ಉಡುಗೊರೆಯ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್...