ಗುಡುಗು

ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ,ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಸುಂಯ್ ಎಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗಅದೆಲ್ಲೋ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕೋಣೆಯಾಗೆಮಗುವಿನಂತೆ ಸಣ್ಣ ಹೆದರಿಕೆ…ಹೆದರಿದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೋಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಗುಡುಗಿದ — ಗುಡುಗಿಗೋ –ಗುಡುಗಿದ್ದು… ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ…- ಫೋನ್ ಸಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ-...