ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ

ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ

ಚಿತ್ರ:- ಅರವಿಂದಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿ ನಾಮಕರಣ :- ರವಿಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಅಂತ ಚಿಟ್ಗುಬ್ಬಿಕೂತಿತಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ…ಕಾಳಿಗೆ ಕಾದು ಕುಂತಿತ್ತುಕ್ಯಾಮೆರ ಸೆರೆಯಲಿ...