ಚೌಕಾಬಾರ

ಚೌಕಾಬಾರ

Chowkabara | ಚೌಕಾಬಾರ Originally uploaded by omshivaprakashಚೌಕಾಬಾರ ಆಡಿ ನೋಡುಚೌಕದ ಮನೆಗಳ ಎಣಿಸಿ ನೋಡುಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಜಿಗಿಯುತ ನೀನುಒಂದು ಎರಡು ಎಣಿಸಿ ನೋಡುರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿದರಂತೆಭಾರತ ಯುದ್ದಕೆ ಕಾರಣವಿದಂತೆಶಕುನಿ ಮಾಮನು ನಿಷ್ಣಾತನಂತೆನೀನೂ ದಾಳವ ಹಾಕಿ ನೋಡುದಾಳಗಳೆಸುಯುತ ಚೌಕಕೆ ಹಾರುತಮೇಲಿದ್ದವನ ಮನೆಗೆ...