ಸಂಜೆ

ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿತ್ತುಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ್ಕೆಕೊಂಚ ತಂಪು ಹವಾ ಬೇಕಿತ್ತುಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯ್ಯೋಡ್ಡುವ...
ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಹೊತ್ತುಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆಚಂದಿರನ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ತುತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ್ಣ ತೂಗುನನ್ನರಗಿಣಿಯ ಮುಂಗುರುಳಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ್ತುಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆನೀ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಲುನನ್ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ್ತುನಿನ್ನ ತುಟಿಯಿಂದುರುಳಿದಮಾತಿನ ಮುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಸುತ್ತಾನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ್ತುನೀ...

ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿತ್ತುಒಳಗಿನ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ನನ್ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಮುಖವಿಟ್ಟಾಗ ರಾಚಿದತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತುವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸುಗಳಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಟದಲ್ಲಿತಂಗಾಳಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು– ನನ್ನ...