ನಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ

ನಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ

ಓದನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಿದ್ರೆ ಸಾಕುನಮ್ಮ ಮಾತು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತನೋಡಿದ್ ಊರೇ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ..ನಮ್ದೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಟ್ಟೆನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ..ದೇಶದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿಕಾಲೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಕೈಲಿರ್ತಿತ್ತು ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಮೊದ್ಲುಈಗ ಲೇಸು, ಕುರುಕುರೆಯಣ್ಣಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು, ನೀರು...