ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ನಾನು

ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ನಾನು ಸಂಕೋಚದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿಮನಸಿನ ಒಳಗಿನದ್ದನ್ನುಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಸರಾಗವಾಗಿ ಪಿಸುಗುಡುವಬದಲು ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಪ್ರಪಂಚವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸುವತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ವ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಹೆಸರಿದ್ದೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಮಧೇಯ… ಅನುಭವವಿದ್ದೂ...