ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ

Ohm Namah Shivaaya, originally uploaded by omshivaprakash.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನುಡಿಯುತಜಗವನು ಮರೆತುಶಿವನನು ನೆನೆಯೋಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಇಂದುಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಟ್ಟುಪೂಜೆಯ ಮಾಡುಶಿವನೊಲಿವನು ನಿನಗೆಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಇಂದುಸಿದ್ದಾರೂಡನು ಈ ಶಿವನಯ್ಯನಿದ್ದೆಯ ಮಾಡದೆ ನೀನು ಇರಯ್ಯಜಾಗರಣೆ ಜೊತೆ ಜಪವನು ಮಾಡುಶಿವನೊಲಿವನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯು...