ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ

ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ

(ಚಿತ್ರ: ಕೊರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು, ೨೯ ನೇ ಮಾರ್ಚ್)ಕತ್ತಲೆಯಾದರೂ ಮುಗಿಯದಜೀವನದ ಪಯಣದಲಿಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗಿನಾಟಬೆಂಬಿಡದ ಗೋಜಲಿನ ನಡುವೆವಿಶ್ವದ ಹೊರೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತಂತೆ ಬೇಕು ಬೇಡದ ಭೇದದ ನಡುವೆನಮ್ಮ ನಿರಂಕುಶ...