ಸುಗ್ಗಿ

ಸುಗ್ಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತಿನಲಿವರುಷದ ದುಡಿತವು ಮುಗಿಯಿತು ಇಂದುಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸುವ ಇಂಗಿತವುಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು ನೋಡುಓಡಿವೆ ಉರಿಯುವ ಕಿಚ್ಚಲಿ ನೋಡುಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋಹಬ್ಬದ ಸುಗ್ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದುದೃಷ್ಟಿಯನಿದು ನೀವಾಳಿಪುದುಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟುಎಳ್ಳು...