ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಮುಸ್ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಹೊತ್ತುಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆಚಂದಿರನ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ತುತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ್ಣ ತೂಗುನನ್ನರಗಿಣಿಯ ಮುಂಗುರುಳಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ್ತುಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆನೀ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಲುನನ್ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ್ತುನಿನ್ನ ತುಟಿಯಿಂದುರುಳಿದಮಾತಿನ ಮುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಸುತ್ತಾನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ್ತುನೀ...