ವಿಲ್ ಯೂ ಬಿ ಮೈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್

ಹೊಳೆವ ಚಂದ್ರನ ದಿನವು ಚುಂಬಿಸಿಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ನಲಿದುಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪ ಕಂಡುಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಇರುವನ್ನನುಭವಿಸಿರುವೆಸೃಷ್ಟಿಯ, ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಕಂಡಿರುವೆಪ್ರೇಮಾಮೃತವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿದಿರುವೆಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆಯ ಉಕ್ಕಿಸುವ ತುಟಿಯ ಕಂಡಿರುವೆಪತಂಗವಾದ ಅಭಾಸವಾಗಿದೆ, ನೂರಾರುಸಲ...