ಮೂರು ಚುಟುಕು ಮಾತುಗಳು

ನಿದ್ದೆನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ನಿನಗೆದಿನದ ದಣಿವ ಸರಿಸೆಮಲಗು ಚಿನ್ನ ನೀಹೊದ್ದು ಕನಸ ಹೊದಿಕೆಬೆಳಗು ಸೂರ್ಯ ತಟ್ಟುವ ಕದವಬರುವ ಮುಂಜಾನೆಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮ ಸರಿದುಬೆಳ್ಳಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ತೆರೆದುಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆಸುಪ್ರಭಾತದ ಕರೆಗೆಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯ ಸರಿಸಿಜಗವ ಕಾಣೋ...
ಮಗು ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಮಗು ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಚಿತ್ರ:- ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್ಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆಯಲ್ಲಿಶಶಿಯು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಉದುರಿದಂತೆ ಧೂಮಕೇತುಮನದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಿತು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ!ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಣ್ಬಿಡುವಾಗಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನುಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗಲೇಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಮಿಂಚಿತ್ತು!ಮಧ್ಯಾನ್ಹದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿದಿನಾ ನನ್ನಿದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಆ...