ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾಡುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಉಲಿಯುತಿರುಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ತೇಲುತಿರುಬಾನ ಚುಕ್ಕಿಯಂತೆ ನೀನುಎಂದಿಗೂ ಮಿನುಗುತಿರು..ರಶ್ಮಿ ಪೈ ಗೆ – ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .....
ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು

ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಜೋಡಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದಾವೆಬಾನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಟ ನೆಡೆಸಾವೆಹಾರುತ್ತ, ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೂಡಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತ,ಮೂಡಣದಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದಾವೆ…ಕಂದಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಕಾಳನುಣಿಸ್ಯಾವೆಅವ ನೋಡು, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿಆಡ್ಯಾವೆ….ದಿನದಿನವು ಕಾದಾಡ್ವ ಮನುಜ ಜನ್ಮಕೆ ಇವು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ತಿಳಿಯ ಹೇಳ್ಯಾವೆ…ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ...