ಬೇಡಿಕೆ

ನನಗೂ ಬೇಕು ರಜೆವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ!ಹೌದು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಂತೆನನಗೂ ಬೇಕು ರಜೆಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಂತ್ರದಂತೆ ದುಡಿದುಹೊಸತು ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬಾರದಾಗಿವೆಬಂದರೂ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಧಿಸದಂತಾಗಿವೆಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ರಜೆ..ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವಿದಿನವೂ ರಜೆಯೇ ಬೇಕು….ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಎನದಲ್ಲಸಾಕು, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ದಿನ!ಇದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬೇಡಿಕೆಇದಕ್ಕೆ...