ವೃಷಸೇನ

ವೃಷಸೇನ

ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಕಿನ್ನರರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವೀರ ವೃಷಸೇನನ ರುದ್ರ ನರ್ತನ!ಸಾರುತ್ತಲೇ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದುತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆಕರ್ಣನ ಪುತ್ರ ವೃಷ ಸೇನ..ತಂದೆಗಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದಅಭಿಮನ್ಯುವ ಮೀರಿಸಲುತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ...