ಮೀಟಿಂಗ್ ರಗಳೆ

ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ದಿನಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತುಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಮಾತು ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲೇಮುಗಿದಿತ್ತು ದಿನಈಗ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ...