ಮುಂಜಾವಿನಲಿ

ಮುಂಜಾವಿನಲಿ

ತಿಳಿ ನೀರ ದರ್ಪಣದ ರಂಗಸ್ಥಳಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿತೇಲುತ್ತಾ, ಸೋಮಾರಿಯಂತೆಇನ್ನೂ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವನನ್ನ ನಿನ್ನಂತಹ ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನುತನ್ನ ತೀಷ್ಣ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿಎದ್ದೇಳೆನಲು ತೂರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆತನ್ನ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಡುತ್ತಾ…ಚಿತ್ರ: ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್,...