ಮೊದಲ ಮೊದಲು

ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಮೊದಲುಪದಗಳ ಆಟವಲ್ಲ ನೆನಪ ಹೊನಲುಇನ್ನೂ ಮಬ್ಬಿದೆ, ಕಾದಿರುವೆ ಸೂರ್ಯನಹುಟ್ಟನ್ನು.. ಕಾಣುವುದು ಬಹಳಿದೆಇದು ಬರೀ...