ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ. ಹೆಚ್ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಮನವುರಾಮನ ನೆನೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಹೃದಯಏತಕ್ಕೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ದನಿಯಲ್ಲಿರಾಮಾಯಣ ಮಾರ್ಧನಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ?ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಕುಳಿತ ಮೂರ್ವರ ಜಪದಕೊನೆಗೆ...