ರಿಸೈಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಜಾದೂ

ರಿಸೈಕಲ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಜಾದೂ

Recycled rejoice with ‘New Life’ Uploaded by omshivaprakashಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಯೋದೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನುಈ ರೀಸೈಕಲ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂ ಗ್ ನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತೆ . ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳೋಣ....